เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาประกอบกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เรื่อง เสียง รหัสวอชา ว32204 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 75) 07 ก.พ. 66
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ ร่วมกับชุดกิจกรรม เรื่อง การเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 79) 07 ก.พ. 66
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปาโมเดลประกอบบทเรียนบนเครือข่ายเรื่อง เทคโนโลยีการสื่อสาร วิชาวิทยาการคำนวณ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 539) 22 ส.ค. 64
รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาการออกแบบและเทคโนโลยีด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฎจักร 7 ขั้น (7E) โดยใช้สื่อประสมบทเรียนบนเครือข่ายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 565) 06 มิ.ย. 64
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ แบบร่วมมือ (อ่าน 1387) 20 ก.ค. 63
การพัฒนาชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ(TGT) โรง (อ่าน 1315) 07 ส.ค. 62
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเ (อ่าน 1446) 06 ก.พ. 62
รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะดนตรีเรื่อง การปฏิบัติตามโน้ตสากลและเพลงไทย วิชาศิลปะ ศ22101 ชั้นมัธยมศึกษ (อ่าน 4778) 26 ก.พ. 61
ผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ร่างกายของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ (อ่าน 1579) 22 มิ.ย. 60
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรม KWL– Plus (อ่าน 1723) 11 มิ.ย. 60
ผลการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนบนเว็บ ตามรูปแบบการเรียนรู้โมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) รายวิชาการสร้างเว็บเพจ (อ่าน 1202) 29 พ.ค. 60
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (อ่าน 1373) 19 พ.ค. 60
การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียน รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา ท ๒๑๑๐๑ (อ่าน 1393) 31 พ.ค. 58