ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
23 มี.ค. 63 ถึง 27 มี.ค. 63 รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม
21 ก.พ. 63 พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.3 และ ม.6) และปัจฉิมนิเทศ
14 ก.พ. 63 ถึง 15 ก.พ. 63 กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม ปรำจำปีการศึกษา 2562
16 ก.ค. 57 ส่งข้อสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2557
โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม ทะเบียนวัดผล /ครูประจำวิชา
15 ก.ค. 57 ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม ทะเบียนวัดผล /ครูประจำวิชา
14 ก.ค. 57 ชดเชยวันเข้าพรรษา
วันหยุดราชการ วันหยุดราชการ
11 ก.ค. 57 วันอาสาฬหบูชา
วันหยุดราชการ วันหยุดราชการ
10 ก.ค. 57 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
วัดนาแก/ชุดสุภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม/ครูทุกคน
07 ก.ค. 57 ถึง 09 ก.ค. 57 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2
ชุดนักเรียน ทะเบียนวัดผล /ครูประจำวิชา
02 ก.ค. 57 ถึง 04 ก.ค. 57 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
ชุดนักเรียน ทะเบียนวัดผล /ครูประจำวิชา
01 ก.ค. 57 วันสถาปนากิจการลูกเสือ
หน้าเสาธง/ชุดลูกเสือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
27 มิ.ย. 57 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 1
โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม วัดผล/ครูทุกคน
26 มิ.ย. 57 กิจกรรมวันสุนทรภู่/จัดนิทรรศการต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม/ชุดสุภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
16 มิ.ย. 57 ถึง 20 มิ.ย. 57 ส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม/ชุดนักเรียน ทะเบียนวัดผล /ครูประจำวิชา
12 มิ.ย. 57 กิจกรรมไหว้ครู/เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม/ชุดตรวจการ ครูทุกคน
02 มิ.ย. 57 ครูส่งโครงการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม/ชุดสุภาพ ครูทุกคน
26 พ.ค. 57 ถึง 30 พ.ค. 57 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1
โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม/นักเรียน/ชุดสุภาพ วิชาการ/ครูทุกคน
23 พ.ค. 57 ปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง ระดับชั้น ม.1 ม.4
โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม/ชุดสุภาพ วิชาการ/ครูทุกคน
20 พ.ค. 57 นักเรียนเลือกกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม/ชุดสุภาพ วิชาการ/ครูทุกคน
19 พ.ค. 57 นักเรียนรับตารางเรียน/ตารางสอน รับสมุด/หนังสือ/อุปกรณ์การเรียน
โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม/ชุดสุภาพ วิชาการ/ครูทุกคน
19 พ.ค. 57 ถึง 23 พ.ค. 57 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม/นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน /ครูชุดสุภาพ วิชาการ/ครูทุกคน
16 พ.ค. 57 เปิดภาคเรียนที่ 1/2557
โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม/ชุดสุภาพ วิชาการ/ครูทุกคน
15 พ.ค. 57 อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อสร้างสรรค์ทันเทคโนโลยีสู่วิถีอาเซียน
โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม/ชุดสุภาพ วิชาการ/ครูทุกคน
14 พ.ค. 57 คณะครูลงเวลาปฏิบัติงาน
โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม/ชุดสุภาพ ครูทุกคน