เจ้าหน้าที่การเงิน

. นางพิศมัย กิตติ์พีรสกุล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1