ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางพิสมัย คูนาเอก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี