เจ้าหน้าที่การเงิน

. นางพิสมัย กิตติ์พีรสกุล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี