คณะผู้บริหาร

นางสาวลักขณา ศรีรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกวิทยาคม