ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสมศักดิ์ การสะอาด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางรัชฎาภรณ์ บุตรศรีน้อย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5