ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสมศักดิ์ การสะอาด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางรัชฎาภรณ์ บุตรศรีน้อย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/0