กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสมศักดิ์ การสะอาด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางรัชฎาภรณ์ บุตรศรีน้อย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5