ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวพรพิมล ภูเขาลาด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสายไหม ปัญญา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาวอรวรรณ พลายละหาร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0