กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพรพิมล ภูเขาลาด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวสายไหม ปัญญา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวอรวรรณ พลายละหาร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นายวุฒิชัย ผุสิมมา
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0801953330
อีเมล์ : bella1150@hotmail.com