ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพรพิมล ภูเขาลาด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสายไหม ปัญญา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางสาวอรวรรณ พลายละหาร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นายวุฒิชัย ผุสิมมา
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0