กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางนนทกร อาษาราช
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวพูลศิลป์ วงศ์สำแดง
ครูช่วยสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1