ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอรสา ภูผาดแร่
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอนิศรา มะลัยเถาว์
ครูประจำชั้น /0

Mr.Marke Treve
ครูประจำชั้น /0