กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอรสา ภูผาดแร่
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวสุชาวดี สุวรรณโชติ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5