กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางอมราภรณ์ บริหาร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวศิริวรรร ภูแท่งเพชร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6