ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอมราภรณ์ บริหาร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวศิริวรรร ภูแท่งเพชร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6