ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพงษ์ ภูแสงศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรีียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2539-2555
ชื่อ-นามสกุล : นายจรัสศรี ขุนทวี
ตำแหน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรีียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2555-2555
ชื่อ-นามสกุล : นายศิริยศ เหลี่ยมสิงขร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรีียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2555 - 9 ตุลาคม 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายสนั่น ภู่สวัสดิ์
ตำแหน่ง : รักษาการ แทน ผอ.โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ตุลาคม 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายวนิช บุดดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรีียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2558-2560
ชื่อ-นามสกุล : นายสรรทัศน์ ประทุมชาติ
ตำแหน่ง : ผอ.โรงเรียนดงมูลวิทยาคม รักษาการในตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2560-2562
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลักขณา ศรีรักษา
ตำแหน่ง : รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2562-2565
ชื่อ-นามสกุล : นายเรืองศักดิ์ เสนาะเสียง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2565-ปัจจุบัน