สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไปของชุมชน
               1.   ที่ตั้งและอาณาเขต ตำบลนาเชือก
                ตำบลนาเชือกตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอยางตลาด มีพื้นที่ประมาณ 30,125 ไร่ หรือ 48.2 ตารางกิโลเมตร   มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ               ติดต่อกับตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับตำบลลำคลอง ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีลำน้ำปาวเป็นแนวกั้นเขต
ทิศใต้                   ติดต่อกับตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศตะวันตก      ติดต่อกับตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
จำนวนหมู่บ้านทั้งหมดในตำบลนาเชือกประกอบด้วย  14  หมู่บ้าน  ดังนี้
1)            บ้านนาเชือกใต้
2)            บ้านนาเชือกเหนือ
3)            บ้านท่าเรือ
4)            บ้านแสนสำราญ
5)            บ้านหนองกาว
6)            บ้านนาแกเหนือ
7)            บ้านเลิงทุ่ม
8)            บ้านวังฝั่งแดง
9)            บ้านโนนภักดี
10)     บ้านโนนลาน
11)     บ้านนาเชือกใหม่
12)     บ้านโนนสวรรค์
13)     บ้านโนนหัวช้าง
14)     บ้านนาแกใต้
2.   สภาพเศรษฐกิจ
                2.1  อาชีพในชุมชน
                                การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ทำไร่สวนผสม เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้งก้าม-กาม  และปลูกพืชผักสวนครัว  ปลูกผลไม้ต่าง ๆ  การเพาะปลูกข้าวปีละ  2  ครั้ง  โดยอาศัยน้ำจากเขื่อนลำปาวเป็นสำคัญ
หน่วยธุรกิจในตำบลนาเชือก
-  ปั้มน้ำมัน   4   ปั้ม
-  โรงสี   15   แห่ง
 3.  สภาพทางสังคม
                3.1  ด้านการศึกษา
                                -   โรงเรียนประถมศึกษา  2  โรง
                                -   โรงเรียนขยายโอกาส  1  โรง
                                -   โรงเรียนมัธยมศึกษา  1  โรง
                3.2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา
                                -   วัดและสำนักสงฆ์  12  แห่ง
                3.3  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                -   อยู่ในเขตรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรตำบลนากุง  อำเภอยางตลาด   จังหวัดกาฬสินธุ์         
4.  การบริการพื้นฐาน
                                4.1  การคมนาคม        มีถนนสายหลัก  1  สาย  ผ่านตลอดกลางของตำบล  สภาพถนนลาดยางแอลฟัลท์เป็นถนนอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท  ทางทิศเหนือสามารถเชื่อมไปยังอำเภอสหัสขันธ์  และอำเภอเมือง  ทิศใต้เป็นส้นทางไปถึงปากทางเขื่อนลำปาว  สามารถติดต่อไปยังจังหวัดกาฬสินธุ์  ตามทางหลวงหมายเลขที่  213  และถนนสายรองเชื่อมระหว่างตำบล  หมู่บ้านเป็นถนนลาดยางและคอนกรีตบางส่วน  นอกจากนั้นเป็นถนนลูกรัง
                                4.2  การโทรคมนาคม 
                                                -  การบริการทางไปรษณีย์ย่อยประจำตำบล  1  แห่ง
                                                -  ตู้โทรศัพท์สาธารณะบางหมู่บ้าน  จำนวน  10  ตู้
                                4.3  การไฟฟ้า
                                                -  อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์
                                4.4  แหล่งน้ำธรรมชาติ
                                                -  มีลำห้วย  4  สาย
                                                -  บึง  หนอง  18  แห่ง
                                4.5  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
                                                -  ฝาย  4  แห่ง
                                                -  ประปาหมู่บ้าน  9  แห่ง
                                                -  บ่อบาดาล  19  แห่ง
                                                -  ถังเก็บน้ำ  ฝ.33  18  แห่
 
ข้อมูลอื่น ๆ
1  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อื่น ๆ มีป่าชุมชน  3  แห่ง  โคกดอนกู่ , โคกดอนกรรม , ดอนผักหวานตารางแสดงแหล่งน้ำ  บ่อดิน  บ่อทราย
ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เหลืออยู่
พื้นที่ ( ไร่ )
ที่ตั้งในหมู่บ้าน
        แหล่งน้ำ
106
นาเชือก,โนนลาน, หนองกาว
        บ่อทราย
2  แห่ง
วังฝั่งแดง
        ป่าไม้
222
นาเชือกใต้,โนนลาน, เลิงทุ่ม,โนนสวรรค์,  แสนสำราญ, หนองกาว, ท่าเรือ 
2   กลุ่มอาชีพเสริมของประชากรในตำบลนาเชือก 
ที่
กลุ่มอาชีพ
จำนวนสมาชิก
( ครอบครัว )
อยู่ในหมู่บ้าน
หมายเหตุ
1.
ทอผ้า
2
นาเชือก  หมู่ที่  2 , 11
 
2.
ทอเสื่อ
3
นาเชือก  หมู่ที่  11
 
3
จักสาน
13
โนนสวรรค์, นาเชือกใต้,โนนภักดี
 
4.
เลี้ยงกุ้งก้ามกาม
43
นาเชือกใต้, แสนสำราญ
 
5.
ปลูกผลไม