คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกราช ภูเงินขำ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธัญญารัตน์ พระโนราช
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอาทิตตยา วิชาฮาต
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกนกวรรณ สิงโสภา
ตำแหน่ง : เลขา
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนันทิพร น้อยสถิตย์
ตำแหน่ง : เลขา
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิพาภรณ์ ภูบัวเงิน
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นายนิรุจน์ บุญเกต
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุกัญญา จุลอักษร
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ระดับชั้น : ม.6