ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโดยสังเขป 

 วัน/เดือน/ปี ประวัติ รายกา
 5  ธันวาคม  2534คณะกรรมการสภาตำบลนาเชือกประชุุมเพื่อจัดตั้งโรงเรียนลำปาว สาขานาเชือก 
 2535เปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียน 91 คน ครู 3 คน โดยขอใช้ศาลาการเปรียญวัดสว่างนิวรณ์นาแก หลังจากนั้นได้สร้างหลังอาคารมุงหญ้า 1 หลัง 
 2539ได้รับการประกาศให้เป็นเอกเทศ โดยนายสุขวิช รังสิตพล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงสมจินตนา  ภักดีวงศ์ ได้ลงนามในคำสั่งแต่่งตั้งให้  นายสุรพงษ์  ภูแสงศรี ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ 
 2540ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนเบ็ดเสร็จ ก ข ค บ้านพักครู และบ้านพักนักการภารโรง 
 2541เปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นปีแรก 
 2543นายสุรพงษ์  ภูแสงศรี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 2550โรงเรียนนาเชือกวิทยาคมได้ถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาไปสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 9 มกราคม    2555นายจรัสศรี  ขุนทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปาววิทยาคม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกวิทยาคม 
 3 กันยายน  2555 -  9  ตุลาคม 2557 นายศิริยศ  เหลี่ยมสิงขร ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกวิทยาคม 
10 ตุลาคม 2557 - 10 มิถุนายน 2558นายสนั้น  ภู่สวัสดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปาว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกวิทยาคม 
11 มิถุนายน 2558 -ปัจจุบันนายวนิช  บุดดี  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกวิทยาคม 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 15.83 KB