วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 วิสัยทัศน์
"ผู้เรียน ผู้งามจริยา สรรสร้างทักษะวิชากร สื่อสารสากล 
ร่วมพัฒนาท้องถิ่นสู่วิถีพอเพียง"

พันธกิจ
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
2. พัฒนาคุณภาพครู ผู้บริหาร และบุคลากร
3. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการตามโครงสร้างสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน
4. พัฒนาคุณภาพ สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
5. พัฒนาระบบประกันคุณภาพ สถานศึกษา
6. บริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิตโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
7. จัดการเรียนการสอนที่มีหลายหลายโปรแกรมตามความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน มุ่งสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของผู้เรียนแต่ละคน
8. จัดการฝึกอบรมตามความต้องการของเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น มุ่งสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของแต่ละคน จนสามารถนำทรัพยากร หรือวัตถุดิบในท้องถิ่นมาประกอบอาชีพได้
9. จัดหาแหล่งเรียนรู้ตามความต้องการของเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของแต่ละคน จนสามารถนำทรัพยากร หรือวัตถุดิบในท้องถิ่นมาประกอบอาชีพได้