ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวลักขณา ศรีรักษา
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ