ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวลักขณา ศรีรักษา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ