กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวลักขณา ศรีรักษา
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ