ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายรุ่งนิรันด์ แสนศิลา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4